Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Przed przekazaniem nam danych osobowych prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją o przetwarzaniu Państwa danych osobowych zgodnie z art. 12-14 Rozporządzenia UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanego dalej „Rozporządzeniem„) oraz § 19 i 20 ustawy 18/2018 Dz.U. o ochronie danych osobowych.

 1. Kim jesteśmy i gdzie nas można znaleźć? Państwa dane osobowe są przetwarzane przez operatora JONA s.r.o., z siedzibą pod adresem: Tatranská 364, 059 92 Huncovce, IČO (REGON): 45882771, Spółka zarejestrowana w Rejestrze Handlowym Sądu Rejonowego w Preszowie, Odd.: Sro, Vl. č. 23622/P (zwanego dalej „Spółką” lub „nami”). Jeśli mają Państwo pytania dotyczące danych osobowych, zapraszamy do kontaktu z nami drogą mailową pod adresem: info@jona-technology.com
 2. Informacje dla poszczególnych kategorii osób, których dotyczy przetwarzanie danych, wraz z celami przetwarzania

Poniżej podajemy informacje dotyczące indywidualnych celów przetwarzania dla poszczególnych osób. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji, prosimy o kliknięcie odpowiedniego linku.

A.        Partnerzy umowni i potencjalni partnerzy Spółki, członkowie organów statutowych oraz osoby kontaktowe partnerów umownych

Osoby dotknięte: Osobami dotkniętymi są osoby fizyczne, które są partnerami umownymi Spółki lub członkami organów statutowych partnerów umownych oraz ich osoby kontaktowe lub osoby, które są potencjalnymi partnerami umownymi i skontaktowały się ze Spółką lub Spółka skontaktowała się z nimi przed zawarciem umowy.

Jakie dane przetwarzamy, w jakim celu na jakiej podstawie prawnej i przez jaki okres:

 Kategorie danych:

Imię i nazwisko, tytuł, dane kontaktowe, dane dotyczące pozycji zawodowej.

Cel

Dane osobowe partnerów umownych i potencjalnych partnerów umownych – osób fizycznych oraz członków organów statutowych partnerów umownych i ich osób kontaktowych przetwarzamy w następujących celach:

 1. W celach przygotowania (na przykład dostarczenia żądanej oferty cenowej lub informacji o produktach), zawarcia i realizacji umowy z partnerem umownym, w tym danych przesłanych za pomocą formularza kontaktowego na stronie internetowej Spółki.
 2. Wykonania obowiązków prawnych (zwłaszcza na podstawie ustawy o rachunkowości, ustawy o podatku dochodowym i ustawy o archiwach oraz innych przepisów prawnych).
 3. Sprawdzenia uprawnienia do działania w imieniu partnera umownego i skontaktowania się z partnerem umownym w zakresie danych osobowych osób działających w imieniu naszych partnerów umownych (członków zarządu, kierowników pracowników) lub ich osób kontaktowych na podstawie umowy w celu realizacji zobowiązań umownych na podstawie naszych umów, kontaktowania się z partnerami umownymi i prowadzenia dokumentacji, na której podstawie dane są wymienione zgodnie z przepisami prawa.
 4. W przypadku konieczności dochodzenia, udowadniania lub obrony roszczeń prawnych Spółki.

Podstawą prawna dla celu

 1. art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia, czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba dotknięta, lub aby na podstawie żądania osoby dotkniętej podjąć środki przed zawarciem umowy, jeśli chodzi o partnera umownego – osobę fizyczną;
 2. art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia, czyli ustawowy obowiązek operatora w przypadkach, gdy ustawa nakłada obowiązek prowadzenia rejestracji lub sporządzania dokumentów, na których podstawie znajdują się dane osobowe, w szczególności ustawa o podatku dochodowym i ustawa o rachunkowości.
 3. art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, czyli uzasadniony interes Spółki w wykonywaniu zobowiązań umownych i ustawowych lub w kontaktowaniu się z partnerami umownymi za pośrednictwem osoby kontaktowej, jeśli chodzi o dane osobowe osób fizycznych działających w imieniu partnera umownego lub ich osób kontaktowych w celu negocjacji, przygotowywania lub realizacji umowy i
 4. art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenie uzasadniony interes Spółki – egzekwowanie, udowadnianie i obrona roszczeń prawnych, jeśli chodzi o dane, które są niezbędne do celów egzekwowania, obrony i udowodnienia roszczeń prawnych.

Okres przetwarzania: W celach przygotowania umowy przechowujemy dane osobowe przez okres nie dłuższy niż 1 rok od ich pozyskania, jeśli nie doszło do zawarcia umowy. Dane osobowe umieszczone w umowie i/lub przetwarzane w celu realizacji umowy, związane z umową lub konieczne do wykonywania obowiązków prawnych, przetwarzamy przez czas trwania umowy, w której są zawarte lub w celu jej wykonania. Po zakończeniu umowy przetwarzamy te dane osobowe również przez okres przedawnienia roszczeń (zwykle 4 lata) w celu obrony, udowadniania i egzekwowania roszczeń prawnych, a także w przypadku, gdy w ciągu tego okresu rozpoczęto lub grozi postępowanie dotyczące roszczeń lub obowiązków Spółki, aż do zakończenia takiego postępowania i pełnego załatwienia wszystkich roszczeń. Dane osobowe w dokumentach księgowych i podatkowych oraz innych dokumentach i aktach, które podlegają obowiązkowej rejestracji lub archiwizacji, są przechowywane przez czas trwania okresu archiwizacji lub ewidencji, na przykład przez 5 lat dla danych zawartych w dokumentach podatkowych i księgowych.

Zastrzeżenie

Osoby dotknięte mają prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych na podstawie punktu 3 i 4.

Przesyłki

Dane osobowe nie są przekazywane poza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej ani organizacji międzynarodowej

Inne prawa

Osoby dotknięte mają inne prawa określone w sekcji 4 niniejszej informacji

B. Osoby, które skorzystały z praw zgodnie z Rozporządzeniem

Osoby dotknięte: Osobami dotkniętymi są osoby fizyczne, które skorzystały z pewnych swoich praw zgodnie z Rozporządzeniem i w związku z tym skontaktowały się ze Spółką, lub osoby, które udzieliły Spółce zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach wymienionych powyżej, a następnie wycofały taką zgodę.

Jakie dane przetwarzamy, w jakim celu, na jakiej podstawie prawnej i przez jaki okres:

Kategorie danych: Dane zawarte w wniosku osoby dotkniętej, dane zawarte w zgodzie i jej wycofaniu, zazwyczaj dane kontaktowe wnioskodawcy.

Cel

Dane osobowe przetwarzamy w celach:

 1. Wypełniania obowiązków wynikających z Rozporządzenia dotyczących praw osób dotkniętych (rozpatrywanie wniosków osoby dotkniętej).
 2. Wypełniania obowiązków wynikających z Rozporządzenia oraz potwierdzania istnienia zgody w określonym okresie w przypadku wycofania zgody.
 3. Jeśli jest to konieczne, w celu dochodzenia, udowadniania lub obrony prawnych roszczeń Spółki.

Podstawą prawną jest:

 1. Art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia – ustawowy obowiązek operatora w zakresie rozpatrywania wniosków osób dotkniętych zgodnie z art. 12 i następne Rozporządzenia.
 2. Art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia – ustawowy obowiązek potwierdzania istnienia zgód i wykonywania innych obowiązków zgodnie z art. 24 Rozporządzenia.
 3. Art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia – uzasadniony interes Spółki – dochodzenie, potwierdzanie i obrona prawnych roszczeń, jeśli chodzi o dane, które są niezbędne do celów dochodzenia, obrony i potwierdzania prawnych roszczeń.

Okres przechowywania: Przez okres 4 lat od rozpatrzenia wniosku lub wycofania zgody. W przypadku celów potwierdzania, obrony i roszczeń, przez czas istnienia tych roszczeń do ich pełnego rozstrzygnięcia.

Zastrzeżenie

 Osoby dotknięte mają prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w celu określonym w punkcie 3.

Przesyłki

Dane osobowe nie są przekazywane poza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej ani organizacji międzynarodowej.

Inne prawa

Osoby dotknięte mają inne prawa określone w sekcji 4 niniejszej informacji.

C. Odbiorcy komunikatów marketingowych

Osobami dotkniętymi są osoby fizyczne, które są lub były klientami Spółki lub osobami kontaktowymi klienta, lub osoby, które zapisują się do listy mailingowej kontaktów marketingowych Spółki (udzielili zgody na otrzymywanie komunikatów marketingowych).

Jakie dane przetwarzamy, w jakim celu, na jakiej podstawie prawnej i przez jaki okres:

Kategorie danych: Imię i nazwisko, adres e-mail, ewentualnie numer telefonu, adres.

Cel

Dane osobowe przetwarzamy w celu:

 • Wysyłania komunikatów marketingowych o produktach i działalności Spółki oraz przekazywania ofert.

Podstawą prawną jest:

 1. Art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia – uzasadniony interes Spółki – bezpośredni marketing – dla klientów i osób kontaktowych klientów, którzy już dokonali zakupów produktów lub usług Spółki.
 2. Art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia – zgoda – w przypadku dobrowolnego udzielenia danych osobowych i zgody na otrzymywanie komunikatów marketingowych (newsletterów) i ofert za pomocą komunikacji e-mailowej.

Okres przechowywania: Przez okres 3 lat od ostatniego zakupu w przypadku uzasadnionego interesu, aż do wycofania zgody lub przez okres określony w zgodzie w przypadku zgody.

Zastrzeżenie

Osoby dotknięte mają prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu (bezpośredni marketing).

Przesyłki

Dane osobowe nie są przekazywane poza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej ani organizacji międzynarodowej.

Inne prawa Osoby dotknięte mają inne prawa określone w sekcji 4 niniejszej informacji.

D. Inne osoby dotknięte

Jeśli nie należysz do żadnej z wymienionych kategorii lub nie jesteś pewien, do której kategorii należysz, a jednocześnie uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe, prosimy o kontakt przez e-mail na adres info@jona-technology.com

 • Sprzeciw

Jeśli chodzi o dane, które przetwarzamy na podstawie uzasadnionego interesu, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją wobec przetwarzania tych danych osobowych. Jeśli chodzi o przetwarzanie w celach bezpośredniego marketingu, masz prawo wnieść sprzeciw w dowolnym momencie. Prawa te możesz wykorzystać, wysyłając e-mail na adres info@jona-technology.com lub przesyłając pisemne zgłoszenie na nasz adres. Jeśli chodzi o sprzeciw wobec bezpośredniego marketingu, można go złożyć poprzez wypisanie się z listy, na którą są wysyłane komunikaty marketingowe, za pomocą linku dostępnego w komunikacji e-mailowej lub SMS.

 • Twoje dodatkowe prawa

 Prawo do dostępu

Masz prawo wiedzieć, jakie dane, w jakim celu o Tobie przetwarzamy i komu są udostępniane, a także inne informacje (prawo dostępu). Jeśli chcesz uzyskać te informacje lub chcesz otrzymać kopię swoich danych osobowych, skontaktuj się z nami pod podanym niżej adresem. Przed odpowiedzią na Twoje żądanie możemy poprosić o potwierdzenie Twojej tożsamości i dostarczenie dodatkowych informacji dotyczących Twojego żądania. Postaramy się odpowiedzieć w odpowiednim terminie i w każdym przypadku zgodnie z obowiązującym prawem.

Prawo do poprawy i aktualizacji

Podczas dostarczania danych jesteś odpowiedzialny za zapewnienie, że są one prawdziwe, dokładne i kompleksowe, a także za ich aktualizację. Możesz również zaktualizować swoje dane osobowe, kontaktując się z nami za pomocą podanych poniżej danych kontaktowych. Masz prawo żądać, abyśmy poprawili lub uzupełnili Twoje dane, jeśli są one nieprawidłowe lub niekompletne. Nie zapomnij podać swojego imienia, nazwiska, nazwy użytkownika (jeśli dotyczy) i kodu pocztowego lub imienia, nazwiska i daty urodzenia (jeśli chodzi o dane, które przetwarzamy w celu świadczenia usług). Pomaga to nam zabezpieczyć Twoje dane i preferencje przed nieuprawnionym dostępem.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo do ograniczenia przetwarzania w określonych okolicznościach, na przykład podczas korekty lub w trakcie rozpatrywania reklamacji, lub w przypadkach, gdy nasza firma nie potrzebuje już danych osobowych, ale nadal są one potrzebne przez Ciebie do dochodzenia Twoich praw.

Prawo do usunięcia (prawo do zapomnienia)

Masz prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych w określonych okolicznościach, na przykład gdy dane nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane, lub gdy wycofałeś swoją zgodę na przetwarzanie danych. Jednak istnieją pewne wyjątki i ograniczenia w przypadku stosowania tego prawa zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Prawo do przenoszenia danych

Jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie zgody lub umowy, masz prawo do otrzymania swoich danych w formacie strukturyzowanym, powszechnie używanym i maszynowo czytelnym oraz prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe. To prawo dotyczy tylko danych, które dostarczyłeś nam na podstawie zgody lub umowy.

Prawo do wniesienia skargi

Jeśli nie jesteś zadowolony z tego, jak reagowaliśmy na Twoje żądania dotyczące praw lub uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób niezgodny z przepisami, masz prawo złożyć skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych Republiki Słowackiej lub odpowiedniego urzędu w zależności od Twojego miejsca zamieszkania lub pracy.

Realizacja praw

Twoje prawa możesz wykorzystać w dowolnym momencie, wysyłając e-mail na adres info@jona-technology.com lub przesyłając pisemne zgłoszenie na nasz adres.

 • Odbiorcy danych osobowych

Twoje dane osobowe przetwarzane przez Firmę mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców:

 1. Pracownicy zewnętrzni i dostawcy: Osoby fizyczne lub prawne mające siedzibę w UE, świadczące Firmie usługi związane z jej działalnością, na przykład realizujące części zamówień lub dostarczające produkty Firmy i mogą wymagać do tego niektórych danych osobowych dotkniętych osób.
 1. Księgowi, doradcy podatkowi i prawni: Osoby fizyczne lub prawne mające siedzibę w UE, świadczące Firmie usługi z zakresu księgowości, doradztwa podatkowego lub prawnego.
 1. Usługi IT i platformy IT, media społecznościowe: Osoby fizyczne i prawne mające siedzibę w UE, które są autorami, operatorami lub administratorami platform elektronicznych lub mediów społecznościowych, za pośrednictwem których Firma komunikuje się z klientami, uczestnikami edukacji lub innymi zainteresowanymi osobami.

 • Udostępnianie danych osobowych elektronicznie przez osoby poniżej 16 roku życia

Jeśli masz mniej niż 16 lat, przed przekazaniem nam informacji za pośrednictwem naszej strony internetowej, uzyskaj zgodę swojego rodzica/opiekuna prawnego. Użytkownicy bez takiej zgody nie są uprawnieni do dostarczania nam danych osobowych, a w przypadku dostarczenia takich danych, gdy to wykryjemy, natychmiast zaprzestaniemy przetwarzania tych danych osobowych.